Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chest-trouble /'tʃesttrʌbl/  

  • Danh từ
    bệnh phổi mạn