Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chest-protector /'tʃest,prətektə/  

  • Danh từ
    tấm giáp che ngực, cái che ngực