Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chestily /'tʃestili/  

  • Phó từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hay ưỡn ngực làm bộ, vênh váo; tự phụ