Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chestersfield /'tʃestəfi:ld/  

  • Danh từ
    ghế trường kỷ
    áo choàng, áo bành tô