Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ baggage)
    hành lý

    * Các từ tương tự:
    luggage rack, luggage van