Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shaft /∫ɑ:ft/  /∫æft/

 • Danh từ
  cán (giáo, búa…)
  thân (mũi tên, cái cột)
  càng (xe)
  (kỹ thuật) trục; cần
  hầm, lò (mỏ)
  hầm thông gió
  đường thông (cho thang máy qua các tầng gác)
  (nghĩa bóng) mũi tên châm chọc
  the shaft
  (Mỹ, khẩu ngữ) sự chơi xỏ
  give somebody the shaft
  chơi xỏ ai
  shaft of something
  tia (sáng…)
  a shaft of light
  tia sáng
  a shaft of sunlight
  tia sáng mặt trời
  a shaft of lightning
  tia chớp
  Động từ
  (Mỹ, khẩu ngữ)
  chơi xấu, chơi xỏ, bịp

  * Các từ tương tự:
  shaft-horse, shafting