Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nắp che mặt kính đồng hồ (của những người săn cáo) thuận tiện cho việc làm ăn, đất dụng võ