Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tìm [kiếm], sự theo đuổi
  the quest for gold
  sự tìm vàng
  the quest for happiness
  sự theo đuổi hạnh phúc
  in quest of
  đi tìm [kiếm]
  she had come in quest of advice
  bà ta đã đến để tìm (xin) lời chỉ bảo
  Động từ
  (+ for)
  tìm [kiếm]
  continue to quest for the clues
  tiếp tục dò tìm, đầu mối, tiếp tục lần đầu mối

  * Các từ tương tự:
  question, question mark, question time, question-master, question-stop, questionable, questionably, questionary, questioner