Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    roi ngựa ngắn (có vòng) ồ (của những người săn cáo) thuận tiện cho việc làm ăn, đất dụng võ