Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nhà săn (nhà nhỏ để ở trong mùa săn) -ground
    nơi thuận tiện cho việc làm ăn, đất dụng võ