Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (chivvied, chivied) thúc giục (ai làm gì)
    mẹ nó cứ giục nó đi cắt tóc hoài