Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự cắt ren (bằng dao)
    sự khấu quặng theo phương mạch
    sự theo dõi
    diagram c. sự theo dõi trên biểu đồ