Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

avocation /avocation/  

 • Danh từ
  công việc phụ; việc lặt vặt
  khuynh hướng, xu hướng, chí hướng
  sự tiêu khiển, sự giải trí

  * Các từ tương tự:
  avocational, avocationally