Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

career girl /kə'riəgɜ:l/  

  • (nghĩa xấu) cô gái thích sự nghiệp hơn là lập gia đình