Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swerveless /'swə:vlis/  

  • Tính từ
    không lệch ra ngoài, không lệch đường