Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (hoá học) dung môi; chất hoà tan
  dụng cụ phân tích
  (tin học) thiết bị giải
  người kiên quyết, người quyết tâm
  (máy tính) thiết bị giải