Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nhận làm con nuôi
  không có con, họ quyết định nhận đứa trẻ mồ côi làm con nuôi
  nó là con nuôi của họ
  chọn làm ứng cử viên, chọn làm đại diện
  bà ta được chọn làm ứng cử viên của Đảng Lao động vùng hạt York
  theo, chọn theo
  adopt a custom
  theo một tập quán
  adopt a style of dress
  theo một kiểu áo
  đất nước cô đã chọn (không phải quê hương)
  chấp nhận
  quốc hội đã chấp nhận (đã thông qua) những biện pháp mới ấy

  * Các từ tương tự:
  adoptability, adoptable, adoptee, adopter, adoption, adoptionism, adoptive, adoptively