Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissolvent /di'zɔlvənt/  

  • Tính từ
    làm hoà tan; làm tan ra
    Danh từ
    dung môi, chất làm tan