Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dispersedly /dis'pə:sidli/  

  • Phó từ
    rải rác, đây đó, tản mạn