Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disperser /dis'pə:sə/  

  • Danh từ
    (vật lý) chất làm tản mạn
    (hoá học) chất làm phân tán