Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  làm giả, giả mạo (tài liệu)
  xuyên tạc, bóp méo (sự việc)
  làm sai lệch
  chứng minh là không có căn cứ (hy vọng, mối lo sợ...)

  * Các từ tương tự:
  falsify