Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trickster /'trikstə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ lừa gạt, kẻ lừa đảo