Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mountebank /'maʊntibænk/  

  • Danh từ
    (cũ hoặc tu từ, xấu)
    kẻ khoác lác lừa người

    * Các từ tương tự:
    mountebankery