Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

charlatan /'∫ɑ:lətən/  

  • Danh từ
    lang băm

    * Các từ tương tự:
    charlatanic, charlatanism, charlatanry