Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

charlatanry /'ʃɑ:lətənizm/  

  • Danh từ
    ngón bịp (của lang băm)