Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

charlatanism /'∫ɑ:lətənizəm/  

  • Danh từ
    ngón lang băm, ngón bịp