Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đòi không chính đáng (đòi kế vị, đòi một tước hiệu)