Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

claimant /'kleimənt/  

  • Danh từ
    (luật) nguyên đơn