Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Thán từ
  cạc, cạc!
  Động từ
  kêu cạc cạc (vịt)
  Danh từ
  tiếng kêu cạc cạc
  (khẩu ngữ) lang băm
  don't be taken inhe's just a quack
  chớ có để bị lừa, nó đúng là một tên lang băm đấy

  * Các từ tương tự:
  quack-quack, quackery, quackish, quackle, quacksalver