Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  giả tạo
  factitious enthusiasm
  nhiệt tình giả tạo

  * Các từ tương tự:
  factitiousness