Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manufacture /,mænjʊ'fækt∫ə[r]/  

 • Động từ
  chế tạo, sản xuất
  manufacture shoescement
  sản xuất giày, xi-măng
  (thường xấu) bịa đặt
  chị ta bịa ra một chuyện giả để che giấu sự thật
  Danh từ
  sự chế tạo, sự sản xuất
  goods of foreign manufacture
  hàng sản xuất ở nước ngoài
  manufactures(số nhiều)
  hàng chế tạo ra

  * Các từ tương tự:
  manufacturer, manufactures