Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

factitiousness /fæk'tiʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính chất giả tạo, tính chất không tự nhiên