Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deceiver /di'si:və[r]/  

  • Danh từ
    kẻ lừa dối, kẻ lừa gạt