Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

counterfeiter /'kaʊntəfitə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ làm giả, kẻ giả mạo