Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  kiểu cách, cầu kỳ
  a mannered way of speaking
  cách nói kiểu cách

  * Các từ tương tự:
  -mannered