Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (yếu tố tạo tt ghép)
    có phong cách (như thế nào đó)
    có phong cách thô bạo

    * Các từ tương tự:
    mannered