Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (cách viết khác thespian)(đùa hoặc tu từ)
    [thuộc] diễn xuất;[thuộc] sân khấu