Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grandstand /'grændstænd/  

  • Danh từ
    khán đài

    * Các từ tương tự:
    grandstander