Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flatulent /'flætjʊlənt/  

  • Tính từ
    đầy hơi (trong hệ tiêu hóa)
    huênh hoang (lời nói...)