Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pompously /'pɒmpəsli/  

  • Phó từ
    (nghĩa xấu)
    [một cách] vênh vang
    [một cách] khoa trương