Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stiltedly /'stiltidli/  

  • Phó từ
    (nghĩa xấu)
    [một cách] không tự nhiên