Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bovine /'bəʊvain/  

  • Tính từ
    [thuộc giống] bò, như bò
    đần độn, ngu xuẩn
    bovine stupidity
    sự ngu như bò