Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ill-bred /il'bred/  

  • Tính từ
    mất dạy, vô giáo dục