Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brutalise /'bru:təlaiz/  

  • Ngoại động từ
    làm cho thành hung ác, làm cho thành tàn bạo
    hành hung, đối xử hung bạo với (ai)
    Nội động từ
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) trở nên hung dữ, trở nên hung bạo