Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heartlessness /'hɑ:tlisnis/  

  • Danh từ
    sự nhẫn tâm