Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stony broken /stəʊni'brəʊk/  

  • hoàn toàn khánh kiệt