Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stony-broke /'stounbrouk/  

  • -broke) /'stounibrouk/* tính từ
    (từ lóng) kiết lõ đít, không một xu dính túi

    * Các từ tương tự:
    stony broken