Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shingle /'∫iŋgl/  

 • Danh từ
  hòn cuội (trên bãi biển)
  Danh từ
  ngói gỗ
  (Mỹ, khẩu ngữ) biển hiệu (ở phòng khám của bác sĩ, nha sĩ)
  Động từ
  lợp ngói gỗ
  tháp nhà thờ lợp ngói gỗ

  * Các từ tương tự:
  shingler, shingles