Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • quá khứ đơn của break
  xem break
  Tính từ
  (vị ngữ) (khẩu ngữ)
  không còn đồng nào, khánh kiệt, phá sản
  flat (stony) broke
  (khẩu ngữ)
  hoàn toàn khánh kiệt
  go for broke
  (từ Mỹ, khẩu ngữ)
  liều một phen

  * Các từ tương tự:
  broken, broken circuit, broken home, broken line, broken reed, broken wind, broken-down, broken-hearted, brokenly