Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brokenly /'broukənli/  

  • phó từ
    đứt quãng, không liên tục; giật giật